دبیرستان دخترانه صدرا (متوسطه دوره اول) پیش دبستان و دبستان دخترانه شریف دبستان پسرانه شهید بنی هاشم سرپرستی استان اردبیل سرپرستی استان اردبیل دبستان پسرانه شهید بنی هاشم پیش دبستان و دبستان دخترانه شریف دبیرستان دخترانه صدرا (متوسطه دوره اول)